SAMPO - Samalla polulla - voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Projektin tarkoituksena oli kehittää lyhytaikaishoitoa vastaamaan kotona asuvan muistisairaan kuntoutuksellisia tarpeita ja saada lyhytaikaishoito osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa sairauden alusta alkaen. Lyhytaikaishoidon kehittäminen tapahtui yhteistyössä palveluntuottajien kanssa organisaation sisältä käsin. Projektissa kartoitettiin osatekijät ja menetelmät, joiden tulisi sisältyä muistisairaan henkilön laadukkaaseen hoitoon ja kehitettiin toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa erilaisissa muistisairaita henkilöitä hoitavissa yksiköissä.

 Projektin tavoitteena oli tukea sekä sairastuneen pärjäämistä kotihoidossa että omaisten jaksamista. Projektin tärkeät lähtökohdat olivat perhetyön ja jatkuvuuden näkökulma – koko perhekokonaisuutta tulee tukea koko sairastamisprosessin ajan. Dementoivaa sairautta sairastavaa henkilöä ja hänen perhettään / läheistään ei voida erottaa palvelumuotoa tarjottaessa muistisairauden kokonaisvaltaisuuden vuoksi. Sairastuneen ja hänen läheisensä jaksamisen tukemisessa ja kriisitilanteista selviämisen tueksi projekti järjesti vertaistukiryhmiä sekä sairastuneille että läheisille.

 Projektissa kiinnitettiin huomiota myös työikäisenä muistisairauksiin sairastuneisiin ja heidän omaisiinsa, jotka usein jäävät olemassa olevien palvelujärjestelmien ulkopuolelle.

 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti toteutettiin vuosina 2007 - 2010. Loppuraportti löytyy seuraavan linkin takaa pdf-muodossa: Loppuraportti

RAY tukee.