Tutkimukset ja opinnäytetyöt

Kokoamme tälle sivustolle yhdistykselle tehtyjä tutkimuksia ja oppinnäytetöitä sekä tutkimuksia, joissa yhdistys on ollut mukana.

Seuraavalle sivustolle on koottu eri maiden korona-kokemuksia pitkäaikaishoidossa ja kotihoidosta , Country reports: COVID-19 and Long-Term Care Sivustolta löytyy myös Suomen raportti.: https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/06/ltccovid-country-reports_Finland_120620-1.pdf

Raportin on koonnut Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö. Pirkanmaan Muistiyhdistys ja Muistiliitto ovat avustaneet tiedon ja kokemusten keräämisessä muistisairaiden ja heidän omaistensa osalta.



Toivonen Katriina (2023)

eRepo - Muistisairauden aiheuttamat yksinäisyyden kokemukset ja sosiaaliset muutokset: Yksinäisyyden kokemukselta suojaavat tekijät (uef.fi)

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia yksinäisyyden kokemuksia ja sosiaalisia muutoksia muistisairaus aiheuttaa sairastuneelle henkilölle sekä miten yksinäisyyden kokemuksia voidaan ennaltaehkäistä ja lieventää yksinasuvien muistisairaiden henkilöiden kertomusten perusteella.
 

Katajalehto Kati (2023)

Muistisairaiden läheisten kokemukset ja tunteet muistisairauden eri vaiheissa sekä läheisten kokemukset omista palveluntarpeistaan ja niihin vastaamisesta

Tässä tutkimuksessa käsitellään muistisairaan läheisen asemaa muistisairauden oirekuvan, muistisairauden sosiaalisten vaikutusten, läheisen sairastumisen sekä muistisairaan läheisille kohdennettujen tukimuotojen kautta.

Heikkinen, Teija (2022)
Työikäisenä muistisairauteen sairastuneen muistipolku : ongelmakohdat palveluissa ja tuissa

Wallenius, Henna (2021) 
Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta muistisairaan ja läheisen tukena : Opas uusille tukihenkilöille sekä tukihenkilöä tarvitseville muistisairaille ja heidän läheisille
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021081917060

 Marianne Malkavaaran opinnäytetyö: "Muistisairaan omaishoitajien kokemuksia COVID-19 pandemiarajoitusten vaikutuksesta jaksamiseen"

Elina Rosenströmin Opinnäytetyö, Kuntotuksen ohjaaja AMK: Muistisairaan kuntoutus elämänlaadun näkökulmasta 

Anu Lehtosen opinnäytetyö sosionomi AMK opintoihin 2020: "Kokeva-harjoitteet osana vuorovaikutusta muistisairaan kanssa

Heini Karlsson-Leinonen & Marja Ruonela Työikäisten muistikuntoutujien kokemuksia vertaistuesta ja sen merkityksestä: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/346918/Karlsson-Leinonen_Heini%2c%20Ruonela_Marja.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Marjukka Minkkisen opinnäytetyö: "Tieto- ja vertaiskurssin merkitys muistisairaan läheiselle."

Kristina Uotilan opinnäytetyö geronomi AMK opintoihin 12/2018: "Yksin asuvan muistisairaan sosiaalisen verkoston kartoitus - kyselytutkimus muistihoitajille"

Irina Peltonen ja Aino Pörsti: "Omaisena muistisairaalle - kysely arjessa jaksamisesta sekä tuen tarpeista."

Kaisa Ronkaisen ja Katja Salosen opinnäytetyö: "Hyvää mieltä ja hengähdystaukoja. Sosiaalinen tuki Pirkanmaan Muistiyhdistyksen tukihenkilötoiminnassa."

Juha Lähteenmäen Tampereen yliopiston geriatrian tutkimusryhmässä tekemä työ "Muistisairauksien riskitekijöiden kasautuminen"

Susanna Hämäläisen ja Marianna Uusitalon opinnäytetyö: "Muistisairaiden ja heidän läheistensä kokemuksia tukihenkilön vaikutuksesta muistisairaan elämäänlaatuun ja mielialaan"

Eeva Vilenin opinnäytetyö: "Työikäisten muistisairaiden kuntoutuksen tukeminen: haastattelututkimus omaiselle"

Anu Laineen Pro gradu tutkielma: "Hankalat vuorovaikutustilanteet alzheimerpotilaan ja omaishoitajan välisessä suhteessa."

Janne Jalava, Samuli Koiso-Kanttila, Ona Vuorjoki ja Oona Pentala: "Omaishoitajien määrä ja osallistuminen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan - Miten RAY:n avustama toiminta tukee omaishoitajien osallistumista?"

Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi ja Risto Kaikkonen: "Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH tutkimuksen tuloksia - Järjestökentän tutkimusohjelma"