Tukihenkilön tuki sairauden eri vaiheissa

Tukihenkilötoiminta aloitettiin TUKEVA-hankkeessa (2015-2017). Tavoitteena oli kansallisen muistiohjelman mukaisesti muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvän elämänlaadun turvaaminen oikea-aikaisella tuella sairauden eri vaiheissa.

Hankkeessa luotiin pysyvä toimintamalli alueellisesta tukihenkilötoiminnasta muistisairaille ja omaisille. Hankkeen päättymisen jälkeen toimintaa jatketaan Pirkanmaan Muistiyhdistyksen muistiluotsi- eli perustoimintana.

Vapaaehtoiset tukihenkilöt koulutetaan yhdistyksen toimesta, ja he toimivat tukihenkilöinä tilanteensa mukaan - pidemmän tai lyhyemmän ajan. Lisäksi tukihenkilöinä toimii terveydenhuollon ammattilaisiksi kouluttautuvia opiskelijoita, jotka toimivat määräajan tukihenkilönä nimetylle muistiperheelle.

Tukihenkilötoiminta on maksutonta.

  • Toiminta ehkäisee muistisairaan ja omaisen syrjäytymistä ja vahvistaa kuntouttavaa näkökulmaa koko hoitoketjussa, varmistaa tuen saannin sekä edesauttaa muistisairaan kotona pärjäämistä.
  • Toiminnalla edistetään muistisairaan ja omaisen tuen tarpeen ja erityistarpeiden tunnistamista ja siinä kehitetään eri tahojen yhteistä arviointia muistisairaan ja omaisen tuen tarpeista.
  • Tukihenkilötoiminnan avulla vahvistetaan vapaaehtoisiksi tukihenkilöiksi ryhtyvien, esim. eläkkeelle siirtyvien ja omaishoitajana toimineiden, osallisuutta tarjoamalla heille mielekästä tekemistä ja vahvistamalla tunnetta omasta hyödyllisyydestä ja merkityksellisyydestä uudessa elämäntilanteessa.
  • Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia eri sukupolvien väliselle kohtaamiselle.
  • Yhteistyörakenteet julkisten palvelujen, oppilaitosten ja yhdistystoiminnan välillä vahvistuvat ja muistisairaan ja omaisen tilanne sekä tuen tarve tulee arvioiduksi kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti.
  • Tukihenkilötoiminta liittyy alueellisesti toimiviin muistisairaan palveluketjuihin ja tukihenkilökoulutuksen avulla vahvistetaan muistisairaita kohtaavan vapaaehtoissektorin erityisosaamista kouluttamalla ja juurruttamalla erityisesti muistisairaan kohtaamiseen kehitettyjä työvälineitä ja – menetelmiä, hyödyntäen mm. Ikäinstituutissa ja Tampereen kaupunkilähetyksessä kehitettyjä malleja.

Tukihenkilötoiminnan alueena ovat Pirkanmaan kunnat ja Huittinen Satakunnasta.

Lisätietoja:  Laura Sarkonsalo puh. 044 774 5866

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa:  etunimi.sukunimi@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi